Algemene voorwaarden ChanQigong

Algemene voorwaarden (online)lessen/cursus/workshop/training ChanQigong, Hierna te noemen Chantal Bettonviel.


Artikel 1 Algemeen

  1. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een factuur van ChanQigong of van de desbetreffende studio/bedrijf/instelling waar de les wordt gegeven en waar de deelnemer een abonnement afsluit. Je bent definitief ingeschreven na overmaking van het lesgeld of de ontvangst van een bevestiging m.b.t. een gratis proefles.

1.2. Je naam en adresgegevens zullen alleen gebruikt worden om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en de voortgang
       van de les/module, cursus, workshop, training.

Artikel 2 Annulering

2.1.  Inschrijving geldt voor de duur van de losse (online)les/module, cursus, workshop, training waarvoor de student en/of het bedrijf zich heeft aangemeld.

2.2. Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht heeft ChanQigong het recht de workshop, cursus, les/module te annuleren. Het eventueel betaalde lesgeld wordt volledig terugbetaald

2.3.  Bij annulering door de student tijdens, voor of na de geplande aanvangsdatum van de workshop, training of lesmodule is het volledige lesgeld verschuldigd.

2.4.  ChanQigong accepteert geen verantwoordelijkheid voor het uitvallen van de losse lessen/modulen, cursussen, trainingen en workshops. Je kan geen financieel beroep op ons doen bij het onverhoopt uitvallen van een les. Uiteraard zal ChanQigong al het mogelijke ondernemen om het plotseling uitvallen van lessen te voorkomen.

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1. ChanQigong is niet aansprakelijk voor diefstal en is niet aansprakelijk voor ongevallen, blessures of calamiteiten tijdens workshops/trainingen/cursussen en lesactiviteiten.

3.2. Op alle met de deelnemer gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de student.

 

Artikel 4 Overmacht

4.1  ChanQigong is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de student c.q. opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5.1. ChanQigong is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de student, deelnemer, cursist, verhuurder van de ruimte, opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst, niet volledig of niet tijdig nakomt.

5.2.  Voorts is ChanQigong bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ChanQigong kan worden gevergd.

5.3.  Indien ChanQigong tot opschorting of ontbinding overgaat, is ChanQigong op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.4.  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ChanQigong, zal ChanQigong zorgdragen voor terugbetaling van dat deel van het cursus/workshop/training/lesgeld waarvoor de deelnemer/cursist nog geen levering van dienst heeft gehad. Dit tenzij de opzegging aan de deelnemer/cursist toerekenbaar is, zoals in geval van wangedrag of misbruik van de naam, intellectueel eigendom of logo van het ChanQigong.

 

Artikel 6 Veiligheid

6.1  De deelnemer wordt geacht de veiligheidsinstructies en -normen te volgen.

6.2  De deelnemer dient voor aanvang van de lessen/module, cursus, workshop, training te melden bij ChanQigong of hij/zij fysieke of mentale klachten heeft.

 

(wijzigingen voorbehouden)